Usługi

Nasze biuro rachunkowe świadczy profesjonalne usługi dla małych i średnich podmiotów gospodarczych. Oferujemy różne formy współpracy: przejęcie wszystkich czynności księgowych, podatkowych i kadrowych przez nasze biuro w naszej siedzibie lub w siedzibie klienta lub przejęcie funkcji głównego księgowego przy równoczesnym zachowaniu wewnętrznego działu księgowego u klienta.

Zakres usług podstawowych: Kalkulator kosztów obsługi księgowej
Księgi rachunkowe
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Ryczałt Ewidencjonowany
Outsourcing Główny Księgowy
Doradztwo, consulting
Kadry i płace
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • przygotowywanie planu kont,
 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • nadzór na formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych,
 • ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych,
 • uzgadnianie sald należności i zobowiązań,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • dokonywanie rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług,
 • doradztwo księgowe,
 • opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP,
 • reprezentowanie firmy i załatwianie wszelkich formalności w Urzędach Skarbowych,
 • konsultacje księgowe, doradztwo w ramach prowadzonej działalności,
 • ewidencja operacji gospodarczych w KPIR,
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych,
 • ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia,
 • dokonywanie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług,
 • rozliczenia ZUS właściciela,
 • reprezentowanie firmy i załatwianie wszelkich formalności w Urzędach Skarbowych i ZUS,
 • doradztwo księgowe,
 • opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP,
 • roczne rozliczenie działalności – deklaracje roczne,

Dokonywanie rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych oraz sporządzanie deklaracji...

 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów,
 • nadzór na formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów źródłowych,
 • ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia,
 • dokonywanie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług i sporządzanie deklaracji,
 • rozliczenia ZUS właściciela,
 • doradztwo księgowe,
 • reprezentowanie firmy i załatwianie wszelkich formalności w Urzędach Skarbowych i ZUS,
 • roczne rozliczenie działalności – deklaracje roczne,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów,
 • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu oraz banków,
 • przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do wymogów standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego,
 • przejęcie odpowiedzialności za kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),
 • przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń podatkowych,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości,
 • pomoc przy wyborze formy prawnej przedsięwzięcia, przy założeniu działalności oraz w zakresie wyboru optymalnej formy (usługa bezpłatna w ramach stałej obsługi księgowej),
 • konsultacje i pomoc przy podejmowaniu decyzji w sprawach zatrudnienia,
 • Sporządzanie biznes planów, wniosków kredytowych,
 • Zamykanie działalności,
 • sporządzanie list płac z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń,
 • przygotowanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń oraz rozwiązanie umów o pracę,
 • obsługę umów cywilnoprawnych,
 • rejestrację i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • sporządzanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • przygotowywanie raportów ZUS RMUA dla pracowników,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników (PIT-11, PIT-8B),
 • przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,
 • budżetowanie i planowanie wynagrodzeń,
 • wyprowadzanie zaległości z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie akt osobowych,